Muzykoterapia. Muzyka w terapii - teoria i praktyka


01-02.07.2010
tytuł:
Muzykoterapia. Muzyka w terapii- teoria i praktyka
pedagog: Małgorzata Stańczyk Polska
kwalifikacja: 4 h
4 h
metody pracy terapeutycznej
muzykoterapia

program:
Część teoretyczna
Kiedy, jak i jaką muzykę stosować w terapii? Wykład obejmie zagadnieniadotyczące teorii i praktyki zastosowania muzyki w kontekście terapeutycznym.Zakres tematyczny wykładu skupi się na założeniu, zgodnie z którym muzyka,jako forma sztuki, jest środkiem oddziaływania terapeutycznego, posiadającymwielokierunkowy wpływ na organizm człowieka (sferę emocji, procesy poznawcze,reakcje fizjologiczne). W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną techniki i sposobywykorzystywania muzyki w terapii oraz przykłady materiału muzykoterapeutycznego.Problematyka wykładu obejmie również wybrane zagadnienia z psychologii muzyki,dotyczące głównie procesu percepcji muzyki.

W części pierwszej wykładu - 'Muzyka jako forma sztuki', omówiony zostanie szeroki zakres oddziaływania muzyki rozumianej jako komunikat polisemantyczny, zgodnie z teorią informacji Nattansona, według której oddziaływanie muzyki odbywa się na trzech poziomach: akustycznym, semantycznym i estetycznym (efektywności). Duży nacisk zostanie położony na zagadnienie percepcji muzyki (w tym anatomiczne uwarunkowania percepcji muzyki oraz typologię odbiorców muzyki).
W części drugiej wykładu - 'Muzykoterapia', przedstawione zostaną jej definicje, formy, zakres oddziaływania oraz cele, którym służy. Duży nacisk zostaniepołożony na analizę materiału muzycznego, mającego zastosowanie w praktyce. Omówione zostaną również przykłady zastosowania muzykoterapii w różnych dziedzinach medycyny.

Część praktyczna
Sesja muzykoterapii biernej i aktywnej.

Simply because migraine affects folks throughout their handiest levitra years (the 20- that will 40-year-senior numerous years group), oblique and direct expenditures possess a good deal effect on society.

You shouldn't where to buy levitra overindulge, concentrate on all their weight and physical exercise, and after that, potentially, after the certain time and energy to get an erection will not need any prescription drugs.

It's really a buy levitra online well-performing, proven pharmacy which you could acquire besides levitra without prescription, numerous other supplements to improve your health.